• Nowy

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Podtytuł: wersja ebook Impuls
ISBN: 978-83-8095-552-3
25,00 zł

Wydanie VIII, Kraków 2018,
Format B5,
Objętość 130 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Wersja książki
Ilość

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka.

Książka ta ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem. Aby taka pomoc zaistniała, konieczne było, zdaniem M. Montessori odpowiednie przygotowanie dorosłych ( nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa rozwojowe dziecka(chodzi tu m.in. o „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy”),będą je wpierać w rozwoju, rozumnie kochając i darząc szacunkiem. Środkiem ma tu być  „przygotowane otoczenie” a warunkiem sukcesu, respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego, czyli „normalizacji”.

Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori  o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wyjaśnienia rozumienia wychowania przez M. Montessori przy uwypukleniu koncepcji rozwoju dziecka i środowiska edukacyjnego( przygotowanego otoczenia). W rozdziale pierwszym, po krótkim nakreśleniu postaci M. Montessori w świetle jej biografii , ukazano jej drogę rozwoju jako pedagoga( od medycyny, poprzez psychiatrię, pedagogikę specjalną do pedagogiki ogólnej). W kolejnym rozdziale scharakteryzowano koncepcję rozwoju dziecka. Podkreślono te składniki poglądów M. Montessori, które stanowią o ich oryginalności w ujmowaniu aspektów rozwoju człowieka(„wrażliwe fazy”, „absorbująca psychika’, „polaryzacja uwagi’, „normalizacja’, „horme’, ‘mneme”). Uwypuklono cechy charakterystyczne w rozwoju dziecka w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i okresu szkolnego. Za punkt centralny w opisie rozwoju dziecka przyjęto jego dążenie do samodzielności i niezależności ( zagadnienie podmiotowości). Charakterystyka rozwoju dziecka stała się podstawą do opisu w rozdziale trzecim przygotowanego otoczenia, w którym dziecko odnajduje potrzebne impulsy do indywidualnego i społecznego rozwoju. W opisie uwzględniono aspekt materialny środowiska edukacyjnego( budynek, wyposażenie, pomoce rozwojowe Montessori), aspekt strukturalno – dynamiczny, tj. zasady konstrukcji otoczenia z naciskiem na zasadę porządku i wolności oraz aspekt osobowy, na który składa się grupa dzieci wymieszana wiekowo, nauczyciel, rodzice. W tym fragmencie książki skoncentrowano się na opisie przygotowanego otoczenia w przedszkolu. Scharakteryzowano grupy pomocy rozwojowych Montessori wraz z przykładami ich zastosowania w konkretnej pracy. Zamiarem było tu także  ukazanie korelacji pomiędzy specyfiką  rozwoju dziecka w ujęciu M. Montessori a aranżacją przygotowanego otoczenia w pomoce montessoriańskie zgodnie z wrażliwymi fazami.

W zakończeniu , analiza metateoretyczna doprowadziła do próby  zdefiniowania wychowania w ujęciu M. Montessori i wyjaśnienia jej przesłania pedagogicznego . Uwypuklono także wartości pedagogiki M. Montessori, by wykazać  aktualność tej koncepcji we współczesnych naukach o wychowaniu. Książkę zamyka biogram M. Montessori, wybór literatury przedmiotu w języku polskim oraz aneksy.

wersja ebook Impuls

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-727-4
Nowy produkt

Brak recenzji użytkowników.

Tam, Gdzie Matka Mówi Dobranoc

Ogólna koncepcja

Ogólna koncepcja wychowania dzieci Marii Montessori wzbudza wśród pedagogów zwykle pozytywne odczucia. Większość zdecydowanie opowiada się za stosowaniem proponowanego przez nią sposobu wychowywania dzieci, ale są i tacy, którzy nie do końca się zgadzają ze wszystkimi postulatami... Wydaje się jednak intuicyjnie, iż nauka jaka płynie z ogólnej myśli Montessori, dociera w wiele miejsc na świecie i daje pozytywne efekty. Ma ona wśród wielu osób ogromne poparcie. Korzystają z niej rzesze nauczycieli, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi. Jedno jest pewne, odpowiednio zrozumiana i zinterpretowana, może wnieść wiele dobrego do życia zarówno dzieci jak i rodziców.

System edukacyjny

Książka "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka" autorstwa Małgorzaty Miksza wydana została przez Oficynę Wydawniczą Impuls. Jest to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy interesują się samą Marią Montessori i jej pomysłem na wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka. Książka ta, to zbiór informacji, w jaki sposób ta włoska lekarka, kobieta która poświęciła swoje życie dla nauki ale przede wszystkim dla dobra dzieci, dochodziła do swoich tez. Autorka książki Małgorzata Miksza w sposób bardzo jasny wykłada w publikacji Oficyny Wydawniczej Impuls podstawy myśli znanej lekarki i robi to dosyć szczegółowo. Książka prezentuje nie tylko ogólną myśl Montessori, ale także podaje przykłady i odnosi się do źródeł, dzięki czemu może stać się dla wielu wprowadzeniem do jej pedagogiki. Choć Montessori nie miała zamiaru stwarzać systemu, to jednak dziś zdecydowanie pedagogika montesoriańska jest praktykowana. Odrzuca ona podręczniki i twarde zasady, skupia się raczej na naturalnych potrzebach dziecka i bazuje na samodzielnym działaniu, tworzeniu. Przede wszystkim podstawą pedagogiki jest wiara w dziecko, któremu wystarczy tylko pomóc w rozwoju i w realizacji potencjału, jaki już posiada. Trzeba umieć jednak pomagać a nie przeszkadzać! Stąd też autorka często mówi o mądrej roli nauczyciela, który pomaga umiejętnie. Częste przykłady i przejrzyste tezy związane z pedagogiką Montessori są przez Małgorzatę Mikszę odpowiednio zinterpretowane oraz wyjaśnione.

Holistyczne spojrzenie

Holistyczne spojrzenie na dziecko Marii Montessori, to jedno z ważnych założeń. Dzięki właśnie takiemu wstępnemu podejściu Maria Montessori była w stanie ostatecznie zbudować system teorii pedagogicznej. Małgorzata Miksza z perspektywy czasu szczegółowo go opisuje i pokazuje kolejne etapy budowy tegoż systemu. Choć sama Montessori (jak wspomniałam) od początku nie miała na myśli worzenie systemu edukacyjnego, to jednak jej praca była na tyle spójna i ciekawa, iż zaczęły nawet powstawać szkoły, których system opierał się na podejściu lekarki. Całość pracy natomiast zaowocowała ciekawym, bardzo głębokim zrozumieniem potrzeb dziecka.

Ważne w książce

Autorka książki "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka" w ostatnim rozdziale skupia się także na potrzebach, jakie ma szkoła proponująca system edukacyjny Marii Montessori. Jak powinna być prowadzona, na czym powinna się skupiać. Wsparcie rozwoju dziecka, uwalnianie jego potencjału, ma się odbywać przy nauczycielu, który nie zmusza a wspomaga. Małgorzata Miksza z pewnością bardzo jasno przedstawiła potrzeby dziecka według Marii Montessori, książka jest więc (odnosząc się do słów samej Montessori "Pomóż mi, abym mógł samemu pomóc") kluczem do tego, aby zrozumieć jak wspomagać rozwój dziecka.

Autorka zaopatrzyła książkę także w "Biogram życia i działalności Marii Montessori" ale również (o czym wspomniałam) w "Literaturę dotyczącą pedagogiki Marii Montessori dostępną w języku polskim", na uwagę zasługują również aneksy dotyczące scenek oraz myśli Marii Montessori. Lektura Małgorzaty Mikszy z pewnością zasługuje na uwagę tych, którzy zgłębiają jej system i korzystają z proponowanych przez lekarkę elementów. Polecam.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/26220-zrozumiec-montessori-czyli-montessori-o-wychowaniu-dziecka.html

Coraz częściej mamy okazję usłyszeć o metodyce Montessori, która zadomowiła się już w  amerykańskim sektorze szkół publicznych i zaczyna być widoczna także w naszym systemie edukacji. Mamy „montessoriańskie” przedszkola i pomoce edukacyjne, kursy dla nauczycieli, o takim profilu powstają także szkoły (klasy w szkołach).

Cały czas brakuje jednak pełnej jasności, co do interpretacji założeń pedagogiki włoskiej pedagog dr Marii Montessori. Jest to przyczyną licznych nadużyć i źródłem nieporozumień. Na naszym rodzimym rynku wydawniczym brakuje wartościowych publikacji, które przybliżałyby wspomniane zagadnienia czy chociażby postać pierwszego włoskiego lekarza-kobiety, na którego nagrobku w Noorwijk możemy przeczytać niezwykle piękną i sugestywną sentencję: „Proszę kochane dzieci, które wszystko potrafią, aby razem ze mną budowały pokój między ludźmi i na świecie”.

Książka Małgorzaty Mikszy wypełnia tę lukę, dostarczając rzetelnych informacji, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy - zarówno tych nie do końca przekonanych do nieco rewolucyjnych koncepcji edukacyjnych, jak i osób, które nigdy nie spotkały się z montessoriańską metodyką.

Praca pani Mikszy jest także próbą odpowiedzi na pytanie o „geniusz” Marii Montessori, który wynika nie tyle na jej zdolności nauczania, ale „z odkrycia ważności tego, co można zaobserwować”, ponieważnie bez powodu została ona uznana przez potomnych za „genialnego ucznia rozwoju dziecka”.

W założeniu autorki publikacja powstała w celu wyjaśnienia przesłania pedagogicznego Montessori i obecnych w nim terminów, np. metoda, prawa rozwojowe i wiążące sięz nimi: polaryzacja uwagi czywrażliwe fazy. Terminy te tworzą konstrukcję teorii wychowania w duchu Montessori i zostały opisane z podaniem konkretnych przykładów, co czyni publikację niezwykle przystępną. Plusem sątakże sugestywne zdjęcia dzieci w trakcie pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi, które pomagajązobrazowaćwybrane zagadnienia.

Po przeczytaniu „ZrozumiećMontessori...” wielu czytelników z pewnością„podpisze się” pod takim systemem edukacji, w którym uczeńjest w centrum zainteresowania, a nauczyciel pełni jedynie skromną, usłużnąrolę„przewodnika”, niosącego pomoc, bez narzucania własnej inicjatywy. Wszystko w myśl zasady: „pomóżmi zrobićto samodzielnie”i „nikt nie może rosnąćza dziecko”, a „każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodąw rozwoju”. Dlatego też w koncepcji tej konieczne jest odpowiednie przygotowanie dorosłych (nauczycieli, pedagogów, ale i rodziców). To oni, znając omówione w książce prawa rozwojowe dziecka (wrażliwe fazyczy polaryzacja uwagi), mająpodążać za podopiecznymi, wpierać ich w rozwoju i „rozumnie kochać”.

Do tego, aby wspieraćdziecko w rozwoju wbrew pozorom nie potrzeba wiele, ponieważ według włoskiej pedagog wystarczy do tego odpowiednio przygotowane otoczenie. Warunkiem sukcesu jest respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności. Zasada ta w wyważonych klamrach prowadzi młodego człowieka do „optimum rozwojowego”, czyli normalizacji.

Nauczyciel powinien więc przystosowaćotoczenie dziecka do tego, by proces swobodnego odkrywania świata i eksperymentowania nie byłniczym ograniczony. Wówczas mamy do czynienia z procesem edukacji, która „nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale jest to naturalny proces, który rozwija się spontanicznie w istocie ludzkiej”. Proces ten następuje dzięki eksperymentom, pozwalającym dzieciom doświadczać – tak właśnie, przy użyciu wszystkich zmysłów odbywa sięnauka...

W książce znajdziemy użyteczne dodatki, które taką naukę mogą ułatwić, np. „Królestwo części mowy” (omówienie historii i zestawienie kolorowych piktogramów - symbolicznych wyobrażeńczęsto trudnych do zrozumienia przez dzieci terminów). Jej domknięciem jest natomiast biogram życia i działalności Marii Montessori, który uzmysławia całe bogactwo i intensywnośćjej twórczości, która do dziśjest źródłem analiz, badań, ale i kontrowersji.

Katarzyna Głowacka

źródło: http://www.egodziecka.pl/Zrozumiec-Montessori...-dzieki-lekturze-ksiazki-recenzja.html

Małgorzata Miksza w swojej znakomitej książce pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” z ogromną pasją, rzetelnie i szczegółowo prezentuje kluczowe w łonie nowoczesnej pedagogiki przesłanie pedagogiczne Marii Montessori. Oferuje przy tym niezwykle przystępne przedstawienie właściwych mu dyrektyw, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko przez praktykujących pedagogów, ale również przez każdego z nas – we własnym domu. Przede wszystkim jednak daje bardzo cenne wskazówki dotyczące odpowiedzialnego wychowania i zmierzania ku dobru podopiecznych.

Autorka – na łamach swojego systematycznego i spójnego wykładu – pokazuje terminy pedagogiczne stosowane w pracach Marii Montessori. Najwięcej uwagi – słusznie zresztą – poświęca centralnemu pojęciu „metody”. Sprowadza się ono do postulowania konieczności dawania dziecku szeroko pojętej pomocy w wysiłkach prowadzących do indywidualnego rozwoju. Do dążenia do akulturacji dziecka, czyli włączenia do społeczności kulturowej i cywilizacyjnej, przesyconej miłością oraz pokojem. Ma to wszakże zniwelować wszelkie szkodliwe skutki zabiegów podejmowanych zwłaszcza przez destruktywnie oddziałujące środki masowego przekazu i inne źródła destrukcji psychicznej, albowiem prowadzą one do wykorzenienia człowieka.

Bardzo ważne jest to, że książka jest pełna możliwych do zastosowania wskazań. Małgorzata Miksza stroni od niezrozumiałego żargonu na rzecz prostoty i czytelności przekazu. Pokazuje zróżnicowanie wyzwań stojących przed: rodzicami, nauczycielami itp. – w zależności od roli, jaką pełnią. Uczy, na czym polegają prawa rozwojowe dziecka takie jak choćby „polaryzacja uwagi” polegająca na głębokiej, skoncentrowanej pracy, szczególnym skupieniu na zajęciu czy „wrażliwe fazy” – krytyczne momenty zachodzące w rozwoju dziecka będące odpowiedzią na impulsy z otoczenia. Uzmysławia sposoby uczenia dzieci szacunku, empatii, miłosierdzia, odpowiedzialności. Jednym słowem, pokazuje jak owocnie być z dzieckiem.

Tym, na co warto zwrócić uwagę w niniejszej polecanej lekturze są wyraźnie wyszczególnione charakterystyki „wrażliwych faz”. Autorka wskazuje, że wówczas, gdy mają one miejsce dochodzi do polaryzacji uwagi, czyli są to momenty najbardziej efektywnego uczenia. Małgorzata Miksza uwrażliwia zatem odbiorców na sytuacje w rozwoju dziecka, których odpowiedzialnemu, kierującego się dobrem podopiecznego pedagogowi wprost nie wolno przegapić.

Z wielu kwestii poruszonych na kartach książki czytelnik mógł sobie nie zdawać sprawy. Stąd też cenne jest, że zostały przedstawione nie tylko ich cechy charakterystyczne, ale i wskazania dotyczące postępowania wobec nich. Przykładowo Małgorzata Miksza pisze o hrome, czyli energii witalnej, nebuli – wrodzonej gotowości do uczenia się czy mneme – pamięci witalnej. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie koncepcje zostały podparte wieloletnimi badaniami empirycznymi, a także praktyką. Wdrażanie przedstawionych dyrektyw na przestrzeni lat dowodzi z kolei ich efektywności w praktyce pedagogicznej.

Monografia naukowa Małgorzaty Mikszy pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” jest bez wątpienia lekturą obowiązkową dla rodziców, którzy chcą dać dzieciom wszystko, co najlepsze, a niekoniecznie posiadają wykształcenie pedagogiczne. Lektura pomoże uniknąć błędów wynikających z niewiedzy i nieznajomości pewnych procesów znamiennych dla kolejnych czterech faz rozwoju dziecka. W tak ważnych kwestiach nie warto ufać poradnikom pisanym przez niesprawdzonych autorów i warto skierować swą uwagę na dzieło specjalisty. Takie właśnie jak polecana książka.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12696/malgorzata-miksza-zrozumiec-montessori-czyli-maria-montessor

Jak pisze sama autorka, ta książka ma za zadanie pokazanie szerszego obrazu Montessori. Nie jako metody, która ma jakieś swoje techniki, których celem jest edukacja dziecka. Ale jako pedagogiki, u której podstaw leżą głębsze założenia. Z tej książki dowadujemy się więc jak Maria Montessori patrzyła na dzieci i ich rozwój. Poznajemy tłumaczenia takich kluczowych słów jak horme, nebule, mneme, absorbujący duch, wrażliwe fazy czy polaryzacja uwagi. W książce znajdziesz też informacje biograficzne Marii Montessori oraz krótką historię Montessori w Polsce.

Ale w tej książce znajdziesz nie tylko czystą teorię. Znajdziesz też tu cały rozdział, poświęcony temu, czego szuka obecnie wielu rodziców – jak przygotować w domu takie otoczenie i takie pomoce, które pomogą dziecku uczyć się, rozwijać i wzrastać w duchu pedagogiki Montessori. I wydaje mi się, że właśnie ten ostatni rozdział (50 stron) będzie najbardziej interesujący dla większości rodziców. To tu znajdziecie wytłumaczenie jak i po co tworzyć przestrzeń przyjazną dzieciom. Nie jest to może zbiór prostych wskazówek w którym miejscu postawić szafkę i co postawić na której półce, ale po przeczytaniu tego rozdziału można już mieć wyobrażenie na temat tego, czym jest przestrzeń w pedagogice Montessori i w jakim kierunku należy iść, żeby dobrze ją wypełnić. Ale oczywiście znajdziecie tu też opis konkretnych pomocy i zabaw, które w tej przestrzeni powinny się znaleźć zdaniem Marii Montessori.

źródło: http://www.naszekluski.pl/2017/04/polskie-ksiazki-o-montessori/

Wstęp       

Rozdział I
Droga Marii Montessori do pedagogiki
(od medycyny do pedagogiki, od pedagogiki specjalnej do pedagogiki normalnie rozwijających się dzieci, od metody do rozbudowanej teorii pedagogicznej)   

Rozdział II
Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka
(pojęcie wychowania, wychowanie w kontekście pojęć charakteryzujących rozwój dziecka: horme, plan budowy wewnątrzpsychicznej, duchowy zarodek, nebule, mneme, absorbujący duch, wrażliwe fazy, polaryzacja uwagi, trójfazowy cykl pracy, normalizacja)  

Rozdział III
Wychowanie w przygotowanym otoczeniu
(materialny aspekt przygotowanego otoczenia: budynek, wyposażenie sal, pomoce rozwojowe Montessori, ich wychowawczy  sens, strukturalno-dynamiczny aspekt przygotowanego otoczenia  dotyczący pedagogicznych zasad jego budowy ze szczególnym uwzględnieniem zasady porządku i wolności, osobowy aspekt przygotowanego otoczenia z podkreśleniem zadań i roli nauczyciela)

Zakończenie

Wartości pedagogiki Marii Montessori 

Biogram życia i działalności Marii Montessori    

Literatura dotycząca pedagogiki Marii Montessori dostępna w języku polskim  

Aneksy

Wstęp

   Postać Marii Montessori (1870-1952) wzbudza we współczesnym nauczycielu-wychowawcy różnorodne skojarzenia. „Metoda Montessori”, „nowoczesna koncepcja wychowania przedszkolnego z początku XX stulecia”, „kształcenie zmysłów jako cel wychowania”, „swoboda w wychowaniu wyrazem naturalizmu pedagogicznego” – to bardzo częste, pierwsze wypowiadane opinie o M. Montessori.

Jest to o tyle słuszne, że w podręcznikach do historii wychowania osobę Montessori kojarzy się z „nowym wychowaniem” z początku XX wieku. Najczęściej umiejscawia się autorkę w nowych koncepcjach wychowania przedszkolnego, naturalizmie pedagogicznym, „pedagogice wychodzącej od dziecka”. W analizach tych bierze się pod uwagę tylko początkowy okres twórczości Montessori. Autorka żyła zaś i tworzyła do roku 1952!

Należy podkreślić, że przed drugą wojną światową pedagogika M. Montessori (a raczej wtedy jeszcze metoda) znana była w Polsce zarówno w teorii, jak i w praktyce. Obecna była w podręcznikach dla nauczycieli, metodyce wychowania przedszkolnego, liczne były artykuły na łamach takich czasopism, jak: „Dziecko”, „Przedszkole”, „Wychowanie Przedszkolne”. Do polskich przedszkoli wprowadzono elementy metody, które wtopiły się w praktykę wychowawczą. Już wówczas spierano się o wartości pedagogiki Włoszki, choć, jak wykazują współczesne analizy, nie znano przed drugą wojną wszystkich jej znaczących prac. Na język polski (w skróconej wersji) była przetłumaczona tylko pierwsza książka z 1909 roku pt. Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educatione infantile nelle case dei bambini [Cita di Castello (Lapi) 1909], tzn. Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci (Warszawa 1913) oraz Myśli przewodnie mojej metody („Wychowanie Przedszkolne” 1936). Pojawiały się pojedyncze recenzje prac Montessori napisanych do wybuchu drugiej wojny światowej, które nie mogły jednak zastąpić możliwości przeczytania tych prac w całości. Był to ważny powód zbyt powierzchownego traktowania intencji pedagogicznych ich autorki.

Po drugiej wojnie światowej w podręcznikach autorów starszego pokolenia, np. u Wandy Bobrowskiej-Nowak, występuje postać M. Montessori. Lecz, jak pisał Julian Dybiec:

z chwilą gdy ludzie ci odeszli, Montessori w Polsce stała się już tylko postacią historyczną. Nastąpiło to w latach sześćdziesiątych. Dla przedszkolanek kształconych w Polsce Ludowej od lat siedemdziesiątych Montessori przestała istnieć w ogóle.

Wyjątek w niedostatkach informacji o Montessori stanowi artykuł Katarzyny Łopuskiej z 1957 roku. Recenzowała ona książki Heleny Łubieńskiej de Lenval: Wychowanie ducha religijnego oraz Cisza w cieniu słowa, których autorka twórczo kontynuowała pedagogikę M. Montessori. Z artykułu dowiedzieć się można o istocie pedagogiki Włoszki, zwłaszcza w obszarze wychowania religijnego.

Luka taka była nie tylko u nas. W krajach zachodnich, w których do drugiej wojny światowej pedagogika Włoszki była znana i stosowana, po wojnie do lat sześćdziesiątych nie istniała jej prosta kontynuacja. Jak wykazują autorzy zajmujący się tym problemem, np. w Niemczech prof. Günter Schulz-Benesch, o Montessori w pewnym okresie zapomniano. Gdy w maju 1952 roku zmarła, niejeden pedagog pytał zdziwiony: „Naprawdę ta kobieta zmarła dopiero teraz?... Myślałem, że ona dawno już nie żyje!”.

W Polsce z końcem XX wieku zauważa się ogromne zainteresowanie pedagogiką M. Montessori, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Widać to zwłaszcza w poszukiwaniach alternatywnych dróg edukacji przedszkolnej i szkolnej. Możliwość wyjazdów zagranicznych nauczycieli i pedagogów, większy przepływ informacji, współpraca z placówkami montessoriańskimi na świecie, sukcesywne tłumaczenie prac Montessori stały się punktem wyjścia do szukania w jej pedagogice trwałych wartości edukacyjnych. Tematyka pedagogiki M. Montessori obecna jest na wykładach akademickich z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki porównawczej czy współczesnych kierunków pedagogicznych. Coraz więcej ukazuje się prac zwartych i artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych poświęconych tej tematyce. Zaczęto też publikować prace Marii Montessori przetłumaczone z języka włoskiego. W 2014 roku ukazuje się w języku polskim I wydanie książki Marii Montessori Odkrycie dziecka (Wydawnictwo Palatum, Łódź). Książka przetłumaczona została przez Aleksandrę Plutę, naukowo zredagowana przez Barbarę Surmę.

Powstają prace magisterskie i doktorskie (m.in. Ewy Łatacz z UŁ, Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce, Łódź 1996, Doroty Zdybel z UMCS w Lublinie, Szkoła Montessori jako kontekst rozwoju kompetencji komunikacyjnej uczniów 7-8-letnich, Lublin 1999, Beaty Bednarczuk z UMCS w Lublinie, Modele edukacji wczesnoszkolnej a efekty kształcenia, Lublin 2000, Barbary Surmy z Ignatianum w Krakowie, Podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce w systemie pedagogicznym M. Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech, Kraków 2007).

Profesjonalnym kształceniem nauczycieli do pracy montessoriańskiej zajmuje się głównie Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie i Polskie Stowarzyszenie Montessori, a także inne instytucje, firmy edukacyjne, szkoły wyższe i placówki.

W wielu miejscowościach Polski funkcjonuje kilkadziesiąt przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych i Klubów Przedszkolaka Montessori. Istnieją również placówki integracyjne oraz kilka szkół podstawowych Montessori lub klas szkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych. Są to placówki innowacyjne, alternatywne, często pracujące na programach autorskich opartych na pedagogice M. Montessori. Niektórym z nich patronuje Polskie Stowarzyszenie Montessori (lista znajduje się na http://www.montessori-centrum.pl).

Przedmiotem rozważań tej książeczki będzie zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących konstrukcję teorii wychowania Montessori. Uwypuklony będzie problem rozumienia wychowania w aspekcie rozwoju dziecka i koncepcji środowiska wychowawczego (przygotowanego otoczenia). Scharakteryzowany zostanie jego aspekt materialny, strukturalny i osobowy. Podkreślona będzie specyficzna rola nauczyciela. Książeczkę zamknie biogram życia i działalności Włoszki celem ukazania Czytelnikowi bogactwa i intensywności jej twórczości, która do dziś stanowi niewyczerpane źródło analiz, ocen, a także kontrowersji.

ISBN wersji drukowanej:            978-83-8095-552-3

ISBN wersji elektronicznej e-book:    978-83-7587-727-4

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło