Dydaktyczne i pozadydaktycznebr / uwarunkowania efektówbr / nauczania indywidualnegobr / dzieci przewlekle chorych

Podtytuł: 978-83-7587-849-3
ISBN:
38,00 zł
Podejmowane w niniejszej książce rozważania są próbą zaprezentowania skuteczności działań podejmowanych dotychczas w tym obszarze. Punktem odniesienia uczyniono tu efektywność kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym, przyjmując, że jest to z jednej strony podstawa do dalszej edukacji,
Ilość

Książka Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) jest próbą ukazania problemów dotyczących kształcenia tej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd w pierwszej części książki zawarto koncepcje choroby w odniesieniu do jej wpływu na funkcjonowanie człowieka oraz strategię radzenia sobie z nimi. Zwrócono również uwagę na psychologiczne następstwa choroby w kontekście potrzeby projektowania działań terapeutycznych wspomagających rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka. Opisano tu uwarunkowania związane ze środowiskiem rodzinnym, które w sytuacji nauczania indywidualnego często pozostaje głównym źródłem doświadczeń socjalizacyjnych i edukacyjnych, oraz uwarunkowania związane ze środowiskiem pozarodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup rówieśniczych, formalnych i nieformalnych. Centralnym punktem zainteresowania był rozwój kompetencji społecznych ucznia, który w sytuacji izolacji edukacyjnej, w tym rówieśniczej, może ulegać zaburzeniom. Uwzględniając fakt, że nauczanie indywidualne jest specyficzną formą kształcenia oferowanego ściśle określonej grupie uczniów, warto zadać pytanie o jego efektywność. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę, że zaplanowano działania edukacyjne gwarantujące realizację obowiązku nauczania również dzieciom przewlekle chorym, które czasowo bądź długotrwale muszą pozostawać poza szkołą, z drugiej zaś należy poszukiwać optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Podejmowane w niniejszej książce rozważania są próbą zaprezentowania skuteczności działań podejmowanych dotychczas w tym obszarze. Punktem odniesienia uczyniono tu efektywność kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym, przyjmując, że jest to z jednej strony podstawa do dalszej edukacji, z drugiej zaś że specyfika procesu nauczania – uczenia się na tym etapie jest najbardziej zbliżona do założeń nauczania indywidualnego. Zarówno w szkole, jak i w nauczaniu indywidualnym za edukację dziecka odpowiada jeden nauczyciel, który integruje treści kształcenia i indywidualnie projektuje działania dydaktyczne, co może być pewnym ułatwieniem w przypadku ograniczonego czasowo kontaktu z dzieckiem przewlekle chorym. Z tego powodu skupiono się jedynie na podstawach teoretycznych i organizacyjnych edukacji wczesnoszkolnej.

 

Autorka ma nadzieję, że prezentowane w niniejszej publikacji rozważania okażą się przydatne pedagogom specjalnym, psychologom, pracownikom służb zdrowotnych i socjalnych oraz nauczycielom, którzy w swoich badaniach i działaniach praktycznych podejmują problematykę kształcenia i wspomagania rozwoju dziecka przewlekle chorego. Mogą one być również wykorzystywane przez edukatorów domowych, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych wspomagających w swoich działaniach rodziny z dziećmi przewlekle chorymi.

 

 


 Książka dostępna w wersji elektroniczneje book i ibuk
w następujących witrynach: 
                             

                           

   

 

978-83-7587-849-3

Brak recenzji użytkowników.

Jachimczak Beata

adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog w zakresie nauczania początkowego.

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowanie do pracy w zakresie: Wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazjum; oraz  Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki. 

Przez trzynaście lat nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 111 z oddziałami integracyjnymi w Łodzi. Autorka opracowania i realizatorka programu innowacyjnego dla integracyjnych klas I-III.

Założyciel oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi

Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (powołany do pracy  w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym).

Wstęp............................................................................................   9

Przewlekła choroba jako czynnik determinujący funkcjonowanie dziecka w bliższym i dalszym środowisku   13

Paradygmaty konstruowania modeli choroby przewlekłej......  16

Integracyjny model choroby Ivana B. Plessa i Philipa Pinkertona           17

Model choroby jako kryzysu życiowego – Rudolf H. Moos
i Vivien D. Tsu...................................................................  19

Model choroby przewlekłej jako ryzyka i plastyczności....  21

Transakcyjny model stresu i radzenia sobie z nim.............  22

Pojęcie choroby przewlekłej. Skala zjawiska wśród dzieci.....  23

Choroby przewlekłe wieku dziecięcego.............................  28

Charakterystyka wybranych (będących najczęściej podstawą orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego) chorób przewlekłych
wśród dzieci.......................................................................  30

Charakterystyka dziecka przewlekle chorego....................  36

Psychologiczne następstwa choroby..................................  43

Znaczenie rodziny w rozwoju dziecka....................................  47

Model strukturalny Salvadora Minuchina ..........................  49

Model kołowy Davida H. Olsona......................................  52

Model systemowy Williama R. Beaversa..........................  53

Model McMastera..............................................................  54

Model Murraya Bowena....................................................  55

Funkcjonowanie rodziny w kontekście teorii przywiązania  57

Środowisko rodzinne dziecka chorego..............................  59

 

Rozwój społeczny dziecka przewlekle chorego.......................  65

Zachowania przystosowawcze w sytuacji przewlekłej choroby   66

Środowisko rodzinne i pozarodzinne a rozwój społeczny dziecka           70

Środowisko szkolne i rówieśnicze a rozwój społeczny dziecka   73

Kształcenie dzieci w klasach I–III szkół podstawowych...........   79

Organizacja edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej..   81

Czynniki warunkujące efektywność kształcenia..............   87

Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym.   90

Kształcenie uczniów przewlekle chorych....................................   97

Kształcenie w szkole ogólnodostępnej (w tym w integracyjnej)  103

Kształcenie w szkole szpitalnej..............................................  108

Nauczanie indywidualne.......................................................  110

Przepisy prawne i organizacyjne dotyczące
nauczania indywidualnego...............................................  110

Kwalifikacja dzieci do nauczania indywidualnego.........  113

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
w nauczaniu indywidualnym...........................................  115

Założenia badań własnych..........................................................  123

Cel, problematyka badawcza i hipotezy badawcze...............  124

Cel badań.........................................................................  124

Pytania i hipotezy badawcze............................................  125

Metody badawcze.................................................................  128

Metoda sondażu diagnostycznego...................................  129

Teren i organizacja badań......................................................  137

Charakterystyka badanych grup......................................  139

Płeć a zachowanie przystosowawcze i osiągnięcia szkolne
badanych dzieci...............................................................  146

Zasady opracowania wyników badań...................................  149

 

Poziom kompetencji szkolnych i zachowania przystosowawczego
dzieci nauczanych indywidualnie...............................................  151

Podstawowe charakterystyki statystyczne badanych zmiennych  151

Efekty trzyletniego nauczania indywidualnego w zakresie
edukacji polonistycznej..........................................................  155

Efekty trzyletniego nauczania indywidualnego w zakresie
edukacji matematycznej.........................................................  159

Poziom niezależnego funkcjonowania społecznego dzieci
nauczanych indywidualnie i w klasie szkolnej......................  164

Poziom zaburzeń zachowania dzieci nauczanych
indywidualnie i w klasie szkolnej..........................................  175

Poziom zachowania przystosowawczego a kompetencje
z zakresu edukacji polonistycznej dzieci nauczanych
indywidualnie........................................................................  191

Poziom zachowania przystosowawczego
a kompetencje z zakresu edukacji matematycznej
dzieci nauczanych indywidualnie..........................................  216

Wnioski i podsumowanie............................................................  237

Bibliografia..................................................................................  241

Netografia      249

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło