Język i dyskurs codziennybr / osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podtytuł: 978-83-7587-866-0
ISBN:
34,80 zł
Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością
Ilość

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […] We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki.

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause
(fragment recenzji)

 


 Książka dostępna w wersji elektroniczneje book i ibuk
w następujących witrynach 

                               

                           

  

 

978-83-7587-866-0

Brak recenzji użytkowników.

Krzemińska Dorota

Dr Dorota Krzemińska pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, kieruje Pracownią Badań nad Niepełnosprawnością w Dorosłości. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół zjawiska niepełnosprawności, w szczególności zaś niepełnosprawności intelektualnej oraz podmiotów w różny sposób jej doświadczających czy weń uwikłanych. We własnych eksploracjach przyjmuje jakościową orientację metodologiczną. Interesują ją niewielkie próby badawcze, a często nawet indywidualne biografie, w głąb których stara się wnikać, by odsłonić subiektywny ogląd świata człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Zmierza, by naszkicować fragment obrazu jego dorosłego życia, z uchwyceniem jego potoczności usytuowanej w społecznej przestrzeni. Prywatnie dr Dorota Krzemińska jest afirmującą życie mężatką i mamą osiemnastolatka. Jest miłośniczką kotów – ma dwa kocury i dwie kotki rasy egzotyk.  

Podziękowania       7
Wstęp       9

1. Rozważania o społecznej naturze języka      17
1.1. Teza Herdera–Humboldta      18
1.2. Hipoteza Sapira–Whorfa      20
1.3. Socjolingwistyczna teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina      22
1.4. Symboliczny interakcjonizm a zjawiska językowe      34

2. Filozoficzne inspiracje w podejściu do języka      39
2.1. Język w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera      39
2.2. Fenomenologiczna koncepcja Alfreda Schütza jako źródło do namysłu
nad rzeczywistością oraz rolą badacza naukowego zainteresowanego
językiem      45

3. Funkcjonowanie językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną      51
3.1. Dwa nurty badań nad sferą języka osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich ustalenia      51

4. Metodologiczne założenia badań własnych      63
4.1. Wprowadzenie w zamysł badawczy    63
4.2. Obszar zainteresowań a jakościowa orientacja metodologiczna      67
4.3. Metoda etnograficzna jako droga gromadzenia danych empirycznych      72
4.3.1. Techniki badawcze w realizacji metody etnograficznej      76
4.3.2. Dobór miejsca badań i grupy badawczej      81

5. Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną
w badaniach własnych      83
5.1. Wprowadzenie w pole badawcze      83
5.1.1. Przestrzeń fizyczna – położenie i opis Środowiskowego Domu
Samopomocy „Nowiny” w Gdańsku-Oruni      83
5.1.2. Uczestnicy      87
5.1.3. Terapeuci       89
5.1.4. Oferta programowa placówki       92
5.2. Wtapianie się w życie codzienne uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy – pierwszy etap badań       95
5.3. Kod językowy i dyskurs badanych w trzech odsłonach potoczności      100
5.3.1. Panorama rozmów codziennych      101
5.3.2. Sprawy zwykłe i niezwykłe w codzienności      150
5.3.3. Codzienne życie w indywidualnych narracjach      182

6. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną –
interpretacja      199
6.1. Kod językowy ograniczony w dychotomicznej roli      199
6.2. Dyskurs i kod językowy jako medium życia codziennego      210

Podsumowanie      221

Bibliografia      227

Język i dyskurs codzienny

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […] We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki.

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause
(fragment recenzji)

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło