Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Podtytuł: 978-83-7587-110-4
ISBN:
44,80 zł
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań...
Ilość

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań.

W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim – oddziaływania psychokorekcyjne i w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie.

 

Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia niniejszego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-110-4

Brak recenzji użytkowników.

Marczak Monika

 

dr Monika Marczak – pedagog, wieloletni kurator społeczny dla dorosłych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach przestępczości, penitencjarystyki, problematyki funkcjonowania kobiet w warunkach izolacji więziennej i readaptacji społecznej. Jest adiunktem w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji UG.

 

Na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują trzy jednostki naukowo-dydaktyczne, których działalność jest skierowana na problematykę penitencjarną. Pierwszą z nich jest kierowany przez prof. Henryka Machela Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki, drugą – kierowany przez prof. Beatę Pastwę-Wojciechowską Zakład Psychologii Sądowej i Seksuologii w Instytucie Psychologii, a trzecią – kierowany przez prof. Mieczysława Cioska Zakład Psychologii Penitencjarnej również w Instytucie Psychologii.

 

prof. zw. dr hab. Henryk Machel – pedagog, wieloletni praktyk penitencjarny, członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zjawiska patologii społecznej, psychopedagogiki resocjalizacyjnej, funkcjonowania więzienia, resocjalizacji penitencjarnej, personelu penitencjarnego. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny penitencjarystyki.

prof. nadzw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – psycholog kliniczny i sądowo-penitencjarny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zaburzeń osobowości i zachowania człowieka, zwłaszcza psychopatycznych sprawców przestępstw na tle seksualnym, problemów klinicznych i sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka.

prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Ciosek – psycholog. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół izolacji zadaniowej, w szczególności izolacji penitencjarnej, a także problemów resocjalizacji, patologii społecznej, zjawiska personelu więziennego, poczucia winy, neutralizacji i odpowiedzialności. Jest autorem publikacji z tego zakresu.

            dr Radosław Breska – terapeuta i specjalista terapii uzależnień. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawiskach patologii społecznej, terapii oraz skuteczności terapii osób uzależnionych w warunkach izolacyjnych i otwartych. Jest adiunktem w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji UG.

            dr Robert Opora – pedagog, psycholog. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół psychopedagogiki korekcyjnej i zjawiska odporności psychicznej, praktyki nieprzystosowania społecznego, roli sędziów i kuratorów w resocjalizacji sprawców przestępstw, zjawiska przemocy oraz pracy z osobami uzależnionymi. Jest adiunktem w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji UG.

 

Od redakcji

 

Wprowadzenie (Henryk Machel)

 

Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej

(Kajetan Dubiel)

 

Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze

Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych

Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych

(Małgorzata Rapacz)

Pokochaj siebie, ulecz swoje życie (Iwona Stańczyk)

Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich

Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość?

(Robert Poklek)

Ojciec przyjacielem dziecka (Andrzej Ekiel)

Moj Tata i ja (Roman Fons)

 

Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę

z osobami niepełnosprawnymi

„Duet” (Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek)

„Cztery Pory Roku” (Marcin Wójcik, Sławomir Meler)

„Bona” (Lidia Olejnik)

Więźniowie w hospicjum

 

Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych

poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin

Ogrody za murem (Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski)

 

Programy aktywizacji zawodowej

Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową

skazanych (Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski)

Program aktywizacji zawodowej osadzonych

realizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej

(Jacek Księżyk, Grzegorz Figura)

Lex Media (Sławomir Kot)

Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy

(Agnieszka Kozłowska)

 

Programy przygotowujące do życia na wolności

Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności

(Małgorzata Stróżyk)

Adwokat w swojej sprawie (Małgorzata Łajdus-Ciborowska)

Uniwersytet Więzienny – droga do wolności (Lidia Moroz)

 

Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty

wychowawcze u osób naruszających normy prawne

mają sens? (Beata Pastwa-Wojciechowska)

 

Oddziaływania psychokorekcyjne

Programy z zakresu profilaktyki agresji

Naprawdę silni (Katarzyna Jarosz)

„Herkules” – program psychokorekcyjny

(Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk)

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych

(Barbara Jurkonis)

Prison Smart – ocena programu (Anetta Jaworska)

Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych

w zakładzie karnym

Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnym

i suicydalnym tendencjom osadzonych (Joanna Kobis)

Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych

(Cecylia Hajduk, Dawid Katol)

Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych

w zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske)

„Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami

suicydalnymi (Andrzej Samek)

 

Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(Beata Kalinowska-Prokopowicz)

Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców

przestępstw przeciwko rodzinie

(Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska)

Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie (Marek Siwy)

 

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień

„Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny

(Iwona Zalikowska)

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

(Wojciech Kurowski)

 

Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącym

uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających

(Wojciech Kowalczyk)

 

Program z zakresu profilaktyki uzależnień

od środków psychoaktywnych (Jacek Gołdyn)

Program terapii uzależnień (Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska)

Program dla osób popełniających przestępstwo

w stanie nietrzeźwości (Piotr Kowalewski)

Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu

(Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski)

Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych

odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k.

(Marta Chmielewska)

„Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanych

za przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k.

(Joanna Strońsk, Tomasz Brańka)

 

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych

(Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka)

 

Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia

Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej

(Zbigniew Sołtys)

 

Propozycje programów psychokorekcyjnych

Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy

– specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionych

od alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości

dyssocjalnej (Jolanta Ferszka)

Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania

własnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych

społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej

(Justyna Siemionów)

Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi”

– na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnym

w Barczewie (Sławomir Przybyliński)

 

Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób

odbywających karę pozbawienia wolności

(Radosław Breska, Robert Opora)

 

Oddziaływania edukacyjne przez kulturę

Programy edukacji kulturalno-oświatowej

Dyskusyjny Klub Filmowy (Jana Chojecka, Kamil Stachowiak)

Nauka języka angielskiego (Sławomir Kot)

 

Programy aktywizacji kulturowej

Krajobrazy wschodniego pogranicza

(Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wolczyński)

„Klimek” (Małgorzata Gajdus-Ciborowska)

Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój

zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia

wolności (Marek Kwiecień)

Skazani na Wisłę (Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka)

 

Programy rozwijania twórczości własnej skazanych

„Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” (Marek Nowak)

Dobro ukryte w sztuce (Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski)

Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej

(Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek)

Dekoratorka (Ewa Gworowska)

Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator

(Krzysztof Papis)

 

Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu

Przez sport do wolności (Mariusz Budny)

Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej

(Roman Smok)

Program aktywności sportowo-rekreacyjnej (Marek Walkowski)

Program z zakresu kultury fizycznej i sportu (Marek Kwiecień)

 

Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych

komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających

karę pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek)

 

Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji:

kilka słów o skuteczności programów realizowanych

wobec osób pozbawionych wolności

(Monika Marczak, Katarzyna Pawełek)

 

Aneks. Programy realizowane w innych jednostkach

penitencjarnych

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło